Saturday, March 10, 2012

VISHNU SAHASRANAMAM
Om Shuklam Bharatharam Vishnum Sashivarnam Chathurbhujam 
Prasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa Shanthaye 


Vyasam Vashita Naptharam Shakte Poutramakalmasham 
Parasharathmajam Vande Shukathathum Thaponidhim 


Vyasaya Vishnu Roopaya Vyasroopaya Vishanave 
Namovai Brahmanidhaye Vasishtaya Namonamaha 


Avikaraya Shuddhaya Nithyaya Paramathmane 
Sadhaika Roopa Roopaya Vishnave Sarvajishnave 


Yasya Smarana Mathrena Janma Samsara Bandhanath 
Vimuchyathe Namas Thasmai Vishnave Prabha Vishanve 
Om Namo Vishnave Praba Vishnave. 5 


Shree Vaisham Payana Uvacha 
Shruthva Dharmana Seshena Pavananicha Sarvashaha 
Yudhishtara Shanthanavam Punarevabya Bashatha 


Yudhishtira Uvacha 
Kimekam Daivatham Loke Kim Vápyekam Parayanam 
Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnuyur Manava Shubam 


Go Dharma Sarva Dharmanam Bhavatha Paramo Mathaha 
Kim Japan Muchyathe Janthur Janma Samsara Bandhanath 


Shree Bheeshma Uvacha 
Jagath Prabhum Deva Devam Antham Purushothamam 
Sthuvan Nama Sahasrena Purusha Saththo Thithaha 


Thameva Char Chayanth Nithyam Bhakthya Purusha Mavyayam 
Dhayayan Sthuvan Namasyamsha Yajamanas Thamevacha 10 


Anadhinidhanam Vishnum Sarva Lokamahesvaram 
Lokadhyaksham Sthuvan Nithyam Sarva Dhukka Thigo Bhaveth 


Brahmanyam Sarva Dharmangyam Lokanam Keerthivardhanam 
Lokanatham Mahath Bhootham Sarva Bhootha Bhavothbhavam 


Esha Me Sarvadharmanam Dharmodhi Kathamo Mathaha 
Yath Bhakthya Pundari Kaksham Sthavai RarChen Nara Ssatha 


Paramam Yo Mahath Teja Paramam Yo Mahath Thapaha 
Paramam Yo Mahath Brahma Paramam Ya Parayanam 


Pavithram Pavithram Yo Mangalanancha Mangalam 
Daivatham Devathanancha Bhoothanam Yovyaya Pitha 15 


Yatha Sarvani Bhoothani Bhavanthyadhi Yugagame 
Yasmimscha Pralayam Yanthi Punareva Yugakshaye 


Thasya Loka Pradhanasya JaganNadhasya Bhoopathe 
Vishnor Nama Sahasrm Me Srunu Papa Bhayapaham 


Yani Namani Gounani Vikyathani Mahathmanaha 
Rushibhi Parigeerthani Thani Vakshayami Bhoothaye 


Rushirnamnam Sahasrasya Vedhavyaso Mahamunihi 
ChchandoNushtup Thadha Dhevo Bhaghavan DhevageeSuthaha 


Amrutham Soothbhavo Bheejam Shakthir Dhevaki Nandhanaha 
Thrisama Hrudhayam Thasya Shanthyarthe Viniyujyathe 20 


Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabhavishum Maheswaram 
Anaika Roopa Dhaithyantham Namami PurushothThamam 


Asya Sree Vishnor Dhivya Sahasranama Sthothra Mahamanthrasya 
Sri Vedhavyaso Bhagavan Rishihi 
Anushtup ChChandaha 
Sri Mahavishnu Paramathma Sirman Narayano Devatha 
Amrutham Shoothbavo Banurithi Beejam 
Devakee Nandhan Srashtethi Sakthihi 
Uthbava Kshobhano Deva Ithi Paramo Manthraha 
Shankbhruth Nandhkee Chakreethi Keelakam 
Sharngadhanva Gadhadhara Ithyasthram 
Radhangapani Rakshobhya Ithi Nethram 
Thrisama Samaka Samethi Kavacham 
Aanandam Parbrahmethi Yonihi 
Rudhu Sudharsank Kaala Ithi Dhigbandhaha 
Sri Viswaroopa Ithi Dhyanam 


Sri Mahavishnup Preethyarthe Sahasra Nama Jape Viniyogaha 


Dhyanam 


Ksheerodhanvath Pradhese Susi Mani Vilasath Saikathe Mouthikanam 
Malak Lupthasanastha SpatikamaniNibair Moukthikair Mandithaangaha 


Suprai Rbhrai Radhaprai Ruprivirasithair Muktha Bheeyuusha Varshaihi 
Anandheenap Puneeyaa Dhari Nalina Gadha Shankapaanir Mukundhaha 


BhoopPaathau Yasya Nabhir ViyadhasooraNilachChandra Sauryau Cha Nethre 
Karnavasa Siro DhyaurMukamapi Dhahano Yasya Vaastheyamapdhihi 


Andhastham Yasya Vishvam SoorNaraKhagaGhoBhogiGandharvaDhaithyaihi 
Chitram Ramramyathe Tham ThribhuvanVapusham Vishnu Meesham Namaami 


Shaanthakaram Bhujagasayanam Padhmanabham Suresam 
Vishwadharam Gaganasadhrusham Megavarnam Subhangam 


Lakshmi Kantham Kamalanayanam Yogihrudhyana Gamyam 
Vandhe Vishnum Bavabayaharm Sarvalokaikanadham 


Megha Shyamam Peetha Kausheya Vcham 
Shree Vatsangam Kausthubho Bhasithangam 
Punyopetham Pundari Kayadaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham 


Namas Samastha Bhothanam Adi Bhoothaya Bhoo Bruthe 
Aneka Roopa Roopaya Vishanve Prabha Vishnave 


Shashanka Chakram Saka Reeta Kundalam Sappetha Vasthram Sarasi Ruheshanam 
Shara Vaksha Sthala Shobhi Kausthubam Namami Vishnum Shirasa Chathurbhujam 5 


Chayayam Parijathasya Hema Simhasano Parihi 
Aasina MamBhuthaShyamaMayadaksha Malankrutham 


Chandrananam Chathur Bhahum Shree Vatsanghitha Vakshasam 
Rukmini Sathyabhamabhyam Sahitham Kirshnamasraye 
Om 


Vishvam Vishnur Vashatkaro Bhootha Bhavya Bhavath Prabhuhu 
Bhoothakruth Bhoothabruth Bhavo Bhoothatma Bhootha Bhavanaha 


Bhoothatma Paramathma Cha Mukthanam Parama Gathihi 
Avya Yapurusha Sakshi Kshetrgno Ksharo Evacha 


Yogo Yoga Vitham Netha Prdhana Purusheshwaraha 
Narasimha Vabhu Shreeman Keshava Purushothamaha 


Sarva Sharvash Shivas Sthanur Bhoothathir Nidhira Vyahayaha 
Sambhavo Bhavono Bartha Prabava Prabhureeshwaraha 


Swambu Shambur Adithya Pushkaraksho Mahasvanaha 
Anadhi Nidhano Dhath Vidhath Dhathu Ruthmaha 5 


Appreyo Rishi Keshah Padmnabho Mara Prabhuhu 
Visha Karma Manusthvastha Sthavishta ShtaviroDhruvaha 


Agrahya Sashvatha Krishno Lokidaksh Pradhr Dhanaha 
Prabhuth Shrikuthama Pavithrm Manglam Param 


Eashana Pranadha Prano Jyeshta Shreshta Praja Pathihi 
Hiran Ya Garbho Bhoo Gahrbho Madhavo Madhu Sudhanaha 


Ishvaro Vikrami Thanvi Medavi Vikrma Kramaha 
Anuththamo Duradarsha Kruthangya KruthiRaathmavan 


Suresha Sharnam Sharma Vishva Retha Prajabhvaha 
Ahath Samvathsaro Wyallaha Prathyas Sarvadharshanaha 10 


Ajas Sarvesh Varas Sidhas Sidhi Sarva Dhiru Chithaha 
Vrusha Gabhir Meyathma Sarva Yoga Vinisruthaha 


Vasur Vasumanas Sathya Samathma SammithaSamaha 
Amoga Pundarikaksho Vrushkarma Vrushakruthihi 


Rudro Bahushira Babrur Viswayoni Suchichrvaha 
Amrudha Sachvadha Sthanur Vraroha Mahathapaha 


Sarvakaha Sarvavidhbaanur Vishwakseno Janardhanaha 
Vedo Veda Vidhav Yango Vedango Vedvith Kavihi 


Loka Dhyakshas Surdhyaksho Dharma Dhyaksho Krutha Kruthaha 
Chathurathma Chathur Vyuhachathur Thamshta Chathur Bhujaha 15 


Prajishur Bhojanam Bhoktha Sahishnur Jagatha Thijaha 
Anako Vijayo Jetha Vishva Yoni Punarvasuhu 


Upendro Vamaha Pramshur Amogash Shsirurjithaha 
Atheendras Sangrahas Sargo Dhruthatma Niyamo Yamaha 


Vedyo VaidyasSadaYogi Veeraha Madhavo Madhuhu 
Atheendriyo Mahamayo Mahothsaho Mahabalaha 


Mahabuthir Mahaveeryo Mahashakthir Mahathyuthihi 
Anir Deshya Vabhu ShreemaNameyathma MahaThriDhruk 


Maheshvaso Maheebartha Shreenivasa Satham Gathihi 
Aniruddas Surananndo Govindo Gvindam Pathihi 20 


Marichir Thamano Hamsas Superno Pujagothamaha 
Hiranya Nabhas Suthapa Padmanabha Prajapthihi 


Amruthyus SarvaDhruk SimhaSandhatha SandhimamStiraha 
Ajo DurmarshanasShastha Vishruthatma Surariha 


Gurur Gurthamo Thama Sathyas Sathya Parakramaha 
Nimisho Nimishas Sragvi Vachaspathi Rutharathee 


Agraneer Gramanee Shreeman Nyayo Netha Sameeranaha 
Sahasra Murtha Vishvatma SahasRakshasSahasrapath 


Aavarthano Nivruthathma Samvradhas Sampra Mardhanaha 
Ahas Samvarthako VahniRanilo Dharani Dharaha 25 


Suprasada Prasanathma Vishwasruk Vishvabhuk Vibhuhu 
Sathkartha Sathkrudhas Sadhur Janhoor Naryano Naraha 


Asangeyo Prameyathma Vishista Shista KruchChuchihi 
Siddhartha Siddha Sankalpa SiddhidaSiddhi Sadhanaha 


Vrushahee Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrusho Dharaha 
Varthano Varthamanaksha Vivikta Shruth Sagaraha 


Subhujo Dhurtharo Vakmi Mahendhro Vasudo Vasuhu 
Naikarupo Bruhathroopas Sibhivishta Praksanaha 


OjasThejo Dhyuuthidhara Prakashatma Pratapanaha 
Ruddhas SpashtaKsharo ManthraChandramshur Bhaskarathdhyuthihi 30 


Amrutham Shudh Bhavo Bhanu Shashabindu Sureshwaraha 
Aushadham Jagadha Sethu Sathya Dharma Parakramaha 


Bhoothabhavya Bhavannatha Pavana Pavano Nalaha 
Kamaha Kamakruth Kantha Kama Kamapratha Prabhuhu 


Yugadikruth Yugavartho Naika Mayo Mahasanaha 
Athrushyo Vyaktha Roopashcha Sahasrajita Nandajith 


Ishto Vishishta Thisteshta Shikandi Nahursho Vrushaha 
Krodhaha Krodhakruth Kartha Vishva Bahoor Mahitharaha 


Achyutha Prathitha Pranaha Pranatho Vasuvanujaha 
ApamNidi Rathishtana Mapramatha Prathishtithaha 35 


Skandaha Skandadaro Duryo Varado Vau Vahanaha 
Vaasudevo Bruhath Banur Adi Deva Purandaraha 


Ashokas Stharanas Thara Shura Shurir Janeswaraha 
Anukoola Shathavartha Padmi Padma Nibhekshanaha 


Padmanabho Ravindaksha Padmagarba Sharirabruth 
Maharthrir Ruthro Vruthathma Mahaksho Garudadvajaha 


Atula Sharabo Bheema Samayagno Havir Harhi 
Sarva Lakshana Lakshañyo Lakshmivan Samithanjayaha 


Viksharo Rohitho Margo Hethur Damodara Sahaha 
Maheetharo Mahabhogo Vegavanami Thashanaha 40 


Uthbhava Shobhano Deva Shreegarba Parmeshvaraha 
Karanam Karanam Kartha Vikartha Gahnoguhaha 


Vyavasayovyvasthanas Samasthana Sthando Druvaha 
Pararthi Parama Spastha Dushta Pushta Subhekshanaha 


Ramo Viramo Viratho Margo Neyo Nayo Nayaha 
Veera Shakthimatham Sreshto Dharmo Dharma Vithuthamaha 


Vaikunta Purusha Prana Pranadha Pranava Prathuhu 
Hiranyagharbha Shtrugno Vyapto Vayu Rthokshajaha 


Ruthu Sudarshana Kala Parameshti Parikrahaha 
Ugra Smavatsaro Daksho Vishramo Vishva Dakshinaha 45 


Vishthara SthavarasSthanu Pramanam Beejama Vyayam 
Artho Nartho Mahakosho Mahabhogo Mahadhanaha 


Anirvinna Sthavishtobua Dharmayubo Mahamakaha 
Nakshathra Nemir Nakshthri Kshamaha Kshaamaha Smihanaha 


Yagña Ejyo Mahejyascha Krathu Sathram Sathangkadhihi 
SarvaDarshee Vimukthathma Sarvagno GnanaMuthThamam 


Suvratha Sumuga Sookshma Sukosha Sukada Suhruth 
Manoharo Jithakrodho Virabahur Vitharanaha 


Swapna Swavasho Vyapi Naikathma Naik Karmakruth 
Vatsaro Vathsalo Vatsee Rathnagarbo Dhaneswaraha 50 


Dharmakrup Dharmakruth Dharmi Sathakshara Maksharam 
Avignatha Sahasramshur Vidhata Krutha Lakshanaha 


Gapasthinemi Sathvastha Simho Bhootha Maheswaraha 
Aadi Devo Mahadevo Devesho Devabruthguruhu 


Uththaro Gopathir Goptha Gnankamya Purathanaha 
Sharira Bhoothabruth Bhoktha Kapindro Purdakshinaha 


Somabo Mrudhapa Soma Purjith Purshothama 
Vinayo Jaya Sathyando Darshaha Sathvatham Pathihi 


Jeevo VinayithaSakshi Mukundo Mita Vikramaha 
AmbonidhiRanandhathmaa MahoDhadishayoNdhakaha 55 


Ajo Mahaarha Swabhaavyo Jidaa Mitrah Pramodhanaha 
Anando Nandano Nanda Satya Dharma Trivikramaha 


Maharshi Kapila Acharya Kritagño Metini Pathihi 
Tripada Tripaddhyaksho Maha Shrung Krutaantha Kruthu 


Maha Varaho Govinda Sushenah KanakaNgadhi 
Ghuyo Gabeero Gahano GupthashChakra Gadhadharaha 


Vedha Swaango Jith Krishno DrudaSankrshanoChuthaha 
Varuno Vaaruno Vruksha Pushkaraaksho Mahamanaha 


Bhagavan BhagahaNandhi Vana Malee Halaayudhaha 
Aadhithyo Jyothir Adhitya Sahishnur Gadhisattamaha 60 


Sudhanwa Kanda Parashur Dhaarundo Dhravinapradhaha 
DivasSprug SarvaDrugVyaso VachaspathiRayonijaha 


Trisaama Saamagah Saamah Nirvaanam Beshajam Bhishaku 
SanyaSakruchama Shantho Nishta Shanthi Parayanam 


Shubaangah Shaantidha Srashta Kumudhah Kuvaleshayaha 
Gohito Gopathir Goptha Vrushabaaksho Vrusha Priyaha 


Anivathee Nivruthaatma Samkshepta KshemaKrucchivaha 
SreevatsaVaksha Sreevasha Sreepati Sreemataam Varaha 


Sridha Srishah Srinivasah Srinidhi SrivibhaVanaha 
Sridharah Srikarah Shreyah Shriman LokaTrayashrayaha 65 


Swaksha Swanga Shadanando Nandir Jyothir Ganeshwaraha 
Vichitaatma Vidheyaatma Satkeertis Chinna Shamshayaha 


Udeerna SarvataChakshuRaneesha ShaswataSthiraha 
Bhooshayo Bhushano Bhoothir Vishoka Shoka Naashanaha 


ArchishmaNarchita Kumbho Vishudhaatma Vishodhanaha 
Aniruddho Pratirata Pradhyumno Mitavikramaha 


Kalaneminiha Vira Shaurir Shoora Janeshwaraha 
Trilokatma Trilokesha Keshava Keshiha Harihi 


Kama Deva Kamapala Kamee Kantha Krutaagamha 
AnirdheshyavapurVishurViro Anando Dhanan Jayaha 70 


Bhramanyo Brahmankrud Brahma Brahma Brahma Vivardhanaha 
Brahmavith Braahmano Brahmi Brahmagnyo Braamana Priyaha 


Mahakramo Mahakarma Mahateja Mahoragaha 
MahaKrathur Mahayajva Mahayagno Maha Havihi 


Stavya Stavapriya Sthothram Shthuthi SthothaaranaPriyaha 
Purna Purayitha Punya Punya Keerti Ranamayaha 


Manojavas Theerthagaro Vasuredha Vasupradhaha 
Vasupradho Vasudevo Vasur VasumanaHavihi 


Satgati Sathkriti Satta Satbooti Satparayanaha 
Shoora Seno Yajushresta Sannivasa Suyamuhaha 75 


Bhootavaso Vasudevo Sarvasu Nilayo Nalaha 
Darphaha Darpadho Dhrupto DurdharoDhaparajitaha 


Vishwa Murtir Mahamurthir DeeptamurtirAmoortiman 
Aneka MoortiRavyakta Shatamoorti Shataananaha 


Eko Naika Sava Ka Kim Yatat Pada ManuttaMam 
Lokabhandhur Lokanatho Madhavo Bhaktha Vatsalaha 


Suvarnavarno Hemaango Varangash Santha Nangathi 
Veeraha Visham Shoonyo Drutashee Rachalas Chalaha 


Amani Mandho Manyo Lokswami Trilokdhruk 
Sumedha Medhajo Dhanya Satya Medha DharaDharaha 80 


Tejovrusho Dhyudhidhara SarvaShastraBrudam Varaha 
Pragraho Nigraho Vyagro Naika Shrungo GadhaGrajaha 


Chaturmurti Chaturbahu Chaturvyuha Chatur Gathihi 
Chatur Aatma Chturbhava Chturveda Videkapat 


Samavarto Nivruttatma Durjayo Duradikramaha 
Dhurilabo Durgamo Durgo Duravaso Durariha 


Shubaango Lokasaranga Sthuthantus Tantu Vardhanaha 
Indra Karma Mahakarma Krutakarma Krutagamaha 


Uthbhava Sundara Sundho Ratna Nabha Sulochanaha 
Arko Vajasana Shrungi Jayantu Sarva Vijjayee 85 


Suvarna Bindhurakshobya Sarva Vageshwara Shwaraha 
Mahahrudho Mahakartho Mahabhootho Mahanidhihi 


Kumudha Kundhara Kundha Parjanya Pavano Nilaha 
Amrutasho Mrutavapu Sarvagnya Sarvato Mukhaha 


Sulabha Suvrata Siddha Shatrujit Shatrutapanaha 
Nyakrodho Dumbaro Chwaththas ChanuraanDhranishoo Dhanaha 


Shasrarchi Saptjihva Saptaida Sapta Vahanaha 
AmoortiRanakho Chindyo BhayaKrut Bhayanashanaha 
Anur Bruhat Krusha Sthoolo Guna Brun NirGunoMahan 
Adhruta Svadruta Svasya Pragvamso VamsaVardhanaha 90 


Bharabrut Kathitho Yogi Yogeesha SarvaKamadhaha 
Ashrama Shramana Kshama Suparno Vayu Vahanaha 


Dhanurdharo Dhanurvedho Dando Damayita Damaha 
Aparajita Sarvashaho Niyantha Niyamo Yamaha 


Satvavaan Satvika Satya Satya Dharma Parayanaha 
Abhipr Aya Priyar Horha Priyakrit Preetivardhanaha 


Vihaya Sagatir Jyoti Suruchir Huta Bug Vibhuhu 
Ravir Virochana Surya Savitha RaviLochanaha 


Ananta Hutabuk Bhoktha Sugadho Naikajhograjaha 
Anirvirna Sadhamasrshi LokhadhistanaMadhbutaha 95 


Sanat SanatAnamah Kapila Kapiravyaha 
Svastidah Svatikrut Svasti Svastibuk Svasti Dakshinaha 


Aroudhra Kundali Chakri Vikram Yurjitha Shasanaha 
Shabdhatika Shabtasaha Shishira SarvaReekaraha 


Akroora Peshalo Daksho Dakshinaha Kshminam Varaha 
Vidhvatthamo Veedhabhaya PunyaShravana Keertanaha 


Uttarano Dushkruthiha Punyo DurSwapna Nashanaha 
Veeraha Rakshna Sandho Jivana Paryasthithaha 


AnantharoopoNanthasreer Jithamanyur Bayapahaha 
Chathurasro Gabheerathma Ivdhisho Vyadhsho Dhisaha 100 


Anathir Bhoorbhavo Lakshmi Suviro Ruchirangadhaha 
Janano JanaJanmadir Bhimo Bhima Parakramaha 


Adara Nilayo Dhatha Pushpa Hasa PrajaGaraha 
Urdhvaga Satpata Chara Pranadha Pranava Pranaha 


Pramanam Prana Nilaya Pranabrut Prana Jivanaha 
Tatvam Tatva Videkatma Janma Mrutyu Jarathigaha 


Bhoorbhuva SvasthaSrusthara Savita Prapitamahaha 
Yogño Yagñapatir Yajva Yagnango Yagna Vahanaha 


Yagñabrudth Yagñakruth Yagñee Yagñabhug Yagña Sadhanaha 
YagnandhaKrudh YagnaGuhya MannaMannadha Evacha 


Atmayoni Svayam Jato Vaikhana Samagayanaha 
Devaki Nandhana Shruasta Kshideesha Papa Nashanaha 


Sanghabrun Nandagi Chakri Sharnga Dhanva Gadha Dharaha 
Rathanga Pani Rakshobhya Sarva Prharanayudhaha 


Sarva Prharanayudha Om Nama Ithi 


Vana Mali Gadhi Sharngi Shangi Chakri Chanandhagi 
Shreeman Narayano Vishnur Vasudeva Abhirakshathu 108 
(Repeat Three Times) 


Itheetham Kirtaniyasya Keshavasya Mahatmanaha 
Namnam Sahasram Divyanam Asheshena Prakeertitham 


Ya Idham Shrunuya Nityam Yaschabhi Parikeertayeth 
Nashubam Prapnuyath Kimchit SomutrehaChaManavaha 


Vedhaantago BhramanaSyat Kshatriyo Vijayee Bhavet 
Vaishyo Dhana SamrutaSyat Shoodhra SukhaMavapnuyat 


Dharmarthi Prapnuath Dharma Marthaarthi Charthmapnuyath 
KamaNavapnuyat Kami Prajarti Chapnuyat Prajam 


Bhaktiman Ya Sathodhdaya ShuchiSthagahamanasaha 
Sahasram Vasudevasya NamnaMetath Prakeertayedh 5 


Yasha Prapnoti Vipulam Yadhi PradhanyaMevacha 
Achalam Shriya Mapnoti Shreya PraphnothyaNuththamam 


Nabhayam Kvachitapnoti Veeryam Tejascha Vindhati 
BhavatYarogo Dyutiman Bala Roopa Gunanvitaha 


Rogarto Muchyate Rogath Baddho Muchyetha Bhandhanaath 
Bhayan Muchyeta Bheethasthu Muchyetapana Apataha 


DurganYadhitharatYashu Purusha Purushotamam 
Stuvan Nama Sahasrena Nityam Bhakti Samanvitaha 


Vasudevashrayo Martyo Vasudeva Parayanaha 
Sarva Papa Vishuddhatma Yadhi Brahma Sanathanam 10 


Na Vasudeva BhaktanaMashubham Vidhyate Kvachith 
Janma Mrutyu Jara Vyadhi Bhayam Naivo Pajayathe 


Imam SthavaMadheeyana Shraddha Bhakti Samanvitaha 
Yujyetatma Sukha Kshanti ShreeDhriti Smruti Keertibhihi 


Nakrodho Na Cha Matsaryam Na Lobho Nashubha Pathihi 
Bhavanthi Kruta Punyanam Bhaktanam Purushottame 


Dhyausa Chandhrarka Nakshtra Kamdhisho Bhoor Mahodatihi 
Vasudevasya Veeryena Vidrutani Mahatmanaha 


SaSooraasoora Gandharvam SaYakshorka Raakshasam 
Jagathvase Varthathetham Krushnasya Sasarasaram 15 


Indhriyani Mano Buddhi Satyam Tejo Balam Dhrithihi 
Vasudevatmakan Yahoohu Kshetram Kshetrangya Evacha 


Sarvakamana Machara Prathamam Parikalphithaha 
Achara Prabhavo Dharmo Dharmasya Prabhurachyuthaha 


Rushay Pitharo Devo Mahabhootani Dhatavaha 
Jangama Jangamam Chedham Jagan Naryanodh Bhavam 


Yogo Gyanam Tada Saankhyam Vidhya Shilpadhi Karmacha 
Vedha Shaastrani Vigyana Metat Sarvam Janardhanath 


Eko Vishnur Mahat Bhootam Pruthak Bhootani Yenekashaha 
Treen Lokan Vyapata Bhootatma Bungthe Vishva Bhugavyaha 20 


Imam Shavam Bhaghavatho Vishnor Vyasena Keertidam 
Padethya Ichchet Purusha Shreeya Prapthum Sukhani Cha 


Vishveshra Majam Devam Jagadha Prabhu Vapuyayam 
Bhajanthiye Pushkaraksham Nadheyanti Parabhavam 


Nadheyanti Parabhava Om Nam Iti 


Arjuna Uvacha 
Padma Patra Vishalaksha Padmanabha Surottama 
Bhaktanam Anuraktanam Trata Bhava Janardhana 


Shree Bhagavan Uvacha 
Yo Maam Nama Shahasrena Shtotu Michathi Pandava 
Sohamekena Slokena Stuta Evana Sumshayaha 
Sthuta Evana Samshaya Om Nama Ithi 


Vyasa Uvacha 
Vasanaadh Vasudevasya Vasitam Bhuvanatrayam 
Sarva Bhoota Nivasosi Vasudeva Namosthuthe 
Sri Vasudeva Namosthutha Om Nama Ithi 25 


Parvat Uvacha 
Kenopayena Lakhuna Visnor Nama Sahasrakam 
Patyathe Pandithair Nityam Srothu Micchamyaham Prabho 


Ishwara Uvacha 
Shreerama Rama Ramethi Rame Rame Manorame 
Sahasra Nama Thattulyam Rama Nama Varanane (Repeat This Verse Three Times) 
Shree Rama Nama Varanana Om Nama Ithi 


Brahmo Uvacha 
Namo Swananthaya Sahasra Murthaye Shasra Padakshi Siroru Bahave 
Sahasra Namne Purushaya Saswate Sahasr Kodi Yugadarine Namaha 
Sahasra Kodi Yuga Darine Nam Om Nama Ithi 


Sanjaya Uvacha 
Etra Yogeshwara Krishno Yatra Partho Dhanur Dharaha 
Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Neetir Mathir Mama 


Shree Bhagavan Uvacha 
Ananya Shinttha Yantoma Yejana Paryu Pasathe 
Tesham Nityabhiyuktanam Yogakshemam Vahamyaham 30 


Paritranaya Sadhunam Vinashaya Cha Dhushkrutam 
Dharma Samsathapanarthaya Sambhavami Yuge Yuge 


Arta Vishanna Shithilascha Bheetha Koreshu Cha Vyathishu Vartamanaha 
Samkeertya Narayana Shabta Matram Vimukta Dhukka Sukhino Bhavanthu 


Kayena Vacha Manasendriyerva Budhyatma Nava Prakrute Swabhavath 
Karomi Yadyat Sakalam Parasmai Narayanayetu Samarpayami


4 comments:

 1. vishnu sahasranamam the 1000 names of lord vishnu .Thanks for sharing .

  ReplyDelete
 2. Great initiative. But kindly correct the mistakes in the transliteration so as to avoid papal while reciting. For example "Amani mandho" is incorrect as mandho means idiot. "amaani maanadho" is the correct form. There are many such corrections required.

  ReplyDelete
 3. Thanks for sharing this.
  Chant on God's mantras by installing NAMAKOTI application on your mobile phone to attain peace of mind. For more details visit our website www.namakoti.com

  Namakoti - The Chanting App

  ReplyDelete
 4. can you send the script in devanagari ?

  ReplyDelete